ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Server Technical Support

Open up a ticket here for all technical support for your servers (VPS or Dedicated).

 Proxy Technical Support

All proxy-related support should be submitted here.

 Sales Department

All presales and new sales tickets go here.